Missie stichting IVAK

6-7-2017 Er verandert veel in de wereld van Kunst & Cultuur, zo ook voor IVAK. Vanwege landelijke ontwikkelingen en bezuinigingen heeft onze organisatie de afgelopen periode te maken gehad met een omvangrijke reorganisatie. Omdat wij geloven dat IVAK een onmisbare verbindingsfunctie heeft in de DAL-regio is er, in samenwerking met onze partners, een passend toekomstplan ontwikkeld voor een vernieuwde organisatie.

In 2015 hebben de gemeenten definitief besloten om de gemeenschappelijke regeling IVAK op te heffen en ook flink in de budgetten te snijden. Mede hierdoor zijn wij genoodzaakt de organisatie anders in te richten. IVAK wordt een kleine, flexibele netwerkorganisatie die zorg blijft dragen voor de spreiding en levendigheid van kunst & cultuur in de regio. In co-creatie met partners en belanghebbenden geven we vorm aan de samenhangende programma’s Onderwijs en Amateurkunst. Toegankelijkheid en kwaliteit van culturele lessen en cursussen horen daarbij, alsmede projecten en trainingen voor specifieke doelgroepen.

De reorganisatie betekent ook een veel duidelijkere rol voor Stichting IVAK als onafhankelijk bemiddelaar voor primair onderwijs, en als aanjager van de amateurkunst, met een belangrijke rol voor de amateurkunstverenigingen. IVAK gaat door als één versterkte organisatie met een nieuwe huisstijl en website die wij in augustus presenteren..

De nieuwe organisatie
In de rol van expert, verbinder en aanjager zal de focus meer dan voorheen gericht zijn op cultuureducatie in het onderwijs. Het programma Onderwijs zet zich breed in voor projecten, trainingen, samengestelde programma’s, talentontwikkeling en multidisciplinaire samenwerkingen. Wij geven onafhankelijk advies en begeleiding aan alle scholen en cultuuraanbieders.

Binnen het programma Amateurkunst bieden we ondersteuning voor amateurkunstbeoefenaars- en -verenigingen . Docenten krijgen de mogelijkheid om als zelfstandig ondernemer samen te werken met de nieuwe organisatie en onze leslocaties te gebruiken om een gevarieerd aanbod mogelijk maken. De samenwerking met het nieuwe docentencollectief Kunstdelta is hiervan een mooi voorbeeld. Onze locaties worden culturele ontmoetingsplekken; alle culturele aanbieders en amateurkunstbeoefenaars zijn er welkom!

Hoe verder?
1 september 2017 start de nieuwe organisatie. Wij spannen ons in om de overgang zo zorgvuldig mogelijk te laten verlopen voor onze leerlingen en medewerkers. Wij verheugen ons op de toekomstige samenwerking met oude bekenden en met nieuwe geïnteresseerden. Verdere ontwikkelingen rondom de nieuwe organisatie zullen via website en social media worden bekend gemaakt.

Samenwerking Kunstdelta en IVAK

28-06-2017 Met ingang van 28 juni hebben alle actieve docenten van Kunstdelta, het nieuwe collectief van kunstvakdocenten in de DAL-regio, samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met Stichting IVAK. Met het ondertekenen van de partnerovereenkomsten is definitief een einde gekomen aan het lange en ingewikkelde transitietraject van de gemeenschappelijke regeling IVAK. De samenwerking tussen de twee instellingen borgt de continuïteit van het vrijetijdsonderwijs van de vakken muziek, theater, dans en beeldend. De docenten van Kunstdelta kunnen als partners van stichting IVAK kosteloos gebruik maken van de over de 3 gemeentes verspreidde leslocaties die de stichting beheert, en van alle aanwezige instrumenten en materialen. Als partners profiteren de docenten bovendien van de collectieve promotie vanuit IVAK en kunnen zij meedoen aan de projecten en evenementen die door de stichting worden opgezet. Samen met alle andere partners van stichting IVAK vormen zij een netwerk waarin kwaliteit, scholing, informatie-uitwisseling en elkaar inspireren centraal staan. De samenwerking van Kunstdelta en IVAK vormt een grote meerwaarde voor de cultuureducatie in de gemeente Delfzijl, Appingedam en Loppersum.

Kunstdelta
logo-kunstdeltaKunstdelta is een docentencollectief. Zij zijn zelfstandige professionele docenten die allen een opleiding aan het Kunstvakonderwijs (conservatoria, kunstacademies en dansacademies) hebben gevolgd en veel ervaring hebben in het kunstvakonderwijs. Kunstdeltadocenten willen graag samenwerken op diverse terreinen, kwaliteit bieden in de lessen en zorg dragen voor samenspel en multidisciplinaire cursussen.
Kunstdelta wil de kunstbeoefening in Noord Oost Groningen stimuleren en ondersteunen door het aanbieden van lessen, korte cursussen, workshops en presentaties op het gebied van dans, muziek, beeldende kunst en theater. Kunstdelta wil voor deze prachtige regio een impuls zijn voor de leefbaarheid.
Stichting IVAK
‘Wij geloven dat kunst & cultuur je leven kleur geeft en mensen vrolijker en gelukkiger maakt’
IVAK creëert verbinding door als makelaar te fungeren binnen de sector van kunst & cultuur. Door haar kennis, inspiratie en middelen ter beschikking te stellen aan de verschillende doelgroepen worden vraag en aanbod samengebracht. Zo kan op een laagdrempelige manier de eindgebruiker (het kind op school en de leerling van de cultuur professional) datgene geboden worden waar hij of zij gelukkig van wordt en dat hem of haar inspireert. Daarnaast is het goed op te merken dat de uitgesproken drijfveren van scholen en leerlingen in hun keuze voor IVAK vaak luidt: kwaliteit dichtbij.

28-06-2017 Bericht aan de leerlingen

Beste ouder, voogd, leerling,

Het eind van dit seizoen is in aantocht. Er vinden voorspeelavonden plaats, presentaties en wat al niet meer. Het einde van dit seizoen, het einde van IVAK in z’n huidige vorm. Maar niet het einde van lessen trompet, gitaar, piano, schilderen, dansen enzovoorts. Die verdwijnen niet: ook volgend seizoen kun je jezelf blijven ontwikkelen.

Stopt IVAK? Nee, zeker niet, IVAK gaat door vanaf 1 september als Stichting IVAK, met een andere focus en een andere rol die zich voor een groot deel afspeelt in het primair onderwijs. Maar stichting IVAK is volgend seizoen ook nog steeds actief en ondersteunend op het gebied van cursussen en lessen in de vrije tijd in de DAL-regio. Wij beheren o.a. leslocaties voor docenten die als zelfstandig ondernemer verder gaan en bouwen met hen een netwerk op rondom thema’s als kwaliteit, inspiratie en scholing. Verder gaan we actief nieuwe samenwerkingsprojecten en -verbanden ontwikkelen met amateurkunstenaars en amateurkunstverenigingen. Een concreet voorbeeld is onze samenwerking met het docentencollectief Kunstdelta dat lessen gaat verzorgen op de leslocaties van IVAK. Een ander voorbeeld is de overeenkomst die we eerdaags met De Rijdende Popschool zullen afsluiten om samen op te trekken om popmuziek in DAL te stimuleren.

Jij als leerling kunt voor het volgende seizoen zelf lesafspraken maken met je docent, waarbij je ook op dezelfde plek de lessen kunt blijven volgen. Schroom dus niet om nieuwe afspraken te gaan maken met je docent. De inschrijving loopt via je docent en niet zoals ‘vroeger’ met een centrale inschrijving bij het IVAK. Pak dus nu je kans en benader je docent actief.

Leerlingen die via muziekverenigingen les volgen bij IVAK worden rechtstreeks door de verenigingen zelf geïnformeerd over het vervolg. De DAL-gemeenten en de muziekverenigingen hebben deze week consensus bereikt over financiële afspraken. Wij zijn daar verheugd over; voor de verenigingen biedt dat ook goede kansen en mogelijkheden. Ook met de muziekverenigingen sluit IVAK binnenkort een partnerovereenkomst af om de samenwerking vaste vorm te geven.

Wij wensen je een goede vakantieperiode toe en een mooie start voor het nieuwe kunst en cultuurseizoen daarna. Het nieuwe IVAK is zichtbaar en bereikbaar vanaf 1 september. Uiteraard laten we je weten waar en hoe je ons ook na de zomer kunt bereiken. Hou vooral de website op ivak.net in de gaten.

Johan Boonekamp
Interim directeur IVAK

Nieuw Hoofd Kunst- en Cultuureducatie

22-6-2017 – Nieuw Hoofd Kunst- en Cultuureducatie voor Stichting IVAK, Centrum voor Kunst en Cultuur

Per september 2017 is Anneke Duit de nieuwe eindverantwoordelijk manager van de stichting IVAK, Centrum voor kunst en cultuureducatie in de DAL regio. Het bestuur van de nieuwe stichting, dat ontstaan is uit het besluit tot liquidatie van de gemeenschappelijke regeling IVAK, de Cultuurfabriek, heeft Anneke Duit officieel benoemd.

anneke-duit
Anneke is 54 jaar en studeerde sociale en politieke wijsbegeerte aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en studeerde aan de Sociaal Pedagogische Academie in Amersfoort . Het Nieuwe Hoofd Kunst- en Cultuureducatie was tot en met 2015 wethouder in de gemeente Pekela, met o.a. de portefeuille onderwijs en welzijn, daarvoor was zij wethouder in de gemeente Nijmegen. Zij was leidinggevende/directeur van welzijn- en onderwijs organisaties in Stadskanaal en Nijmegen. Anneke Duit woont in Nieuwe Pekela.

Anneke over de functie: “Deze nieuwe organisatie heeft zoveel potentie! Er gebeurt hier natuurlijk al ontzettend veel moois, maar nu het een verbindende organisatie is geworden, die zelfstandig verder kan, zijn vooral ook de nieuwe kansen een geweldige uitdaging. Het lijkt me fantastisch daar straks sturing aan te mogen gaan geven!”.

Het bestuur van de Stichting IVAK is blij met de benoeming van de nieuwe eindverantwoordelijk manager. Het is de afronding van een traject van een jaar waarin de liquidatie van de gemeenschappelijke regeling IVAK onderzocht en gerealiseerd werd en waarin een forse reorganisatie en transitie naar een zelfstandige stichting heeft plaatsgevonden.

Anneke neemt het stokje over van interim directeur Johan Boonekamp. Hij heeft het afgelopen jaar met veel passie en energie het bedrijf geleid en de liquidatie en reorganisatie succesvol doorgevoerd. Het nieuwe cultuurbedrijf gaat met een financieel gezonde basis en een sterk inhoudelijk concept vol vertrouwen de toekomst in. Bij de start van het nieuwe culturele seizoen, staan de medewerkers o.l.v. het nieuwe hoofd Kunst- en cultuureducatie vol enthousiasme klaar voor alle inwoners en scholen van Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Samen, maken we er weer een prachtig cultuurseizoen van.

Stichting IVAK
Vanaf mei 2017 is de Stichting IVAK opgericht. ‘Wij willen sterk investeren in nieuwe samenwerkingsinitiatieven op het snijvlak van amateurkunst, professionele kunstenaars en kunstdocenten en onderwijs en willen ook de link leggen naar maatschappelijke organisaties, zorg, toerisme, bedrijfsleven en overheid. Wij geloven dat kunst & cultuur je leven kleur geeft en mensen vrolijker en gelukkiger maakt’.

Samenwerkingsovereenkomsten met VRIJDAG en K&C

20-6-2017
convenant-2

De nieuwe stichting IVAK heeft op 21-6 samenwerkingsovereenkomsten afgesloten met K&C, de provinciale steuninstelling voor cultuureducatie en met het Huis van de Amateurkunst, VRIJDAG, de provinciale steuninstelling voor amateurkunst.
Met deze overeenkomst spreken de drie instellingen de intentie uit om in Delfzijl, Appingedam en Loppersum cultuureducatie én participatie voor iedereen mogelijk te maken en te houden. Door te kiezen voor een gelijkwaardige en efficiënte manier van samenwerken, blijven de gevolgen van slinkende budgetten beperkt. En dat is natuurlijk winst voor alle amateurkunstenaars, scholen en cultuurliefhebbers in het gebied!

Borging
Cultuureducatie (op school) en cultuurparticipatie (in de vrije tijd) zijn belangrijke manieren voor burgers, jong en oud, om hun wereld te vergroten, om nieuwe ideeën op te doen en om nieuwe contacten te leggen. De nu afgesloten convenanten brengen netwerken, informatie en deskundigheid van de drie organisaties bij elkaar en vormen zo een goede aanzet voor de langdurige borging van cultuurparticipatie en participatie voor iedereen in het DAL-gebied.

Nieuwe stichting IVAK faciliteert kunst- en cultuureducatie in Delfzijl, Appingedam en Loppersum

Op 9 mei j.l. is Stichting IVAK, Netwerk voor Kunst en Cultuur, opgericht. Stichting IVAK stelt zich ten doel enerzijds cultuuronderwijs op de scholen te stimuleren en te ontwikkelen, en anderzijds het aanbod van lessen en cursussen muziek, dans, theater, beeldend etc op zoveel mogelijk locaties mogelijk te maken door o.a. lesfaciliteiten te bieden en promotionele ondersteuning. Op deze wijze hoopt Stichting IVAK een forse bijdrage leveren aan de leefbaarheid in deze regio.

Stichting IVAK is ontstaan uit het besluit tot liquidatie van de gemeenschappelijke regeling IVAK, de Cultuurfabriek. Op verzoek van de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Delfzijl is een plan gemaakt dat in december 2016 aan de gemeenteraden is gepresenteerd.

Stichting IVAK wil sterk investeren in nieuwe samenwerkingsinitiatieven op het snijvlak van amateurkunst en onderwijs, maar wil ook de link leggen naar maatschappelijke organisaties, zorg, toerisme, bedrijfsleven en overheid. Er worden inmiddels al met verschillende partijen gesprekken gevoerd en de eerste resultaten zijn er, in de vorm van samenwerkingsovereenkomsten met de provinciale ondersteuningsorganisaties op gebied van cultuuronderwijs (K&C, Drenthe) en amateurkunst (VRIJDAG, Groningen).

Interim-Directeur Johan Boonekamp: “Stichting IVAK is het bedrijventerrein voor cultuureducatie in de DAL-regio en wil cultuureducatie in het onderwijs nóg beter en mooier maken. Wij investeren in cultuureducatie voor iedereen; van jong tot oud, van starter tot gevorderde, van arm tot rijk. Stichting IVAK initieert, stimuleert, participeert, investeert en realiseert. Dit doen wij niet alleen dat doen wij samen met onze netwerkpartners. Zo werken wij mee aan een aantrekkelijke DAL-regio”.

Stichting IVAK is onafhankelijk en wordt bestuurd door Harrie Houwerzijl (voorzitter), Gerdie Klaassen (lid) en Henk Smit (lid)

JeugdCultuurFonds

Stichting Ivak is met ingang van april 2017 intermediair voor het JeugdCultuurFonds Appingedam. Kijk hier voor meer informatie.

  • Agenda

  • Aanmelden Nieuwsbrief

    U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.
  • De Toon Zetten

    Ivak is lid van vereniging De Toon Zetten.