Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden per 20 juni 2016

IVAK de Cultuurfabriek

IVAK de Cultuurfabriek, gelet op artikel 4, lid 6 van de Gemeenschappelijke Regeling, besluit: vast te stellen en als volgt te wijzigen de Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de diensten van het IVAK de Cultuurfabriek.

Begripsbepaling

Artikel 1

In deze Algemene Bepalingen wordt verstaan onder:

 1. het IVAK: de Gemeenschappelijke Regeling IVAK de Cultuurfabriek;
 2. het Algemeen Bestuur: de door de raden der deelnemende gemeenten uit hun midden benoemde leden, zijnde twee per deelnemende gemeente waarvan één van deze leden de portefeuillehouder is, vormen samen het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling IVAK de Cultuurfabriek;
 3. de directeur: degene die het IVAK in en buiten rechte vertegenwoordigt;
 4. het werkgebied van de Gemeenschappelijke Regeling: gemeente Appingedam, gemeente Delfzijl, gemeente Loppersum;
 5.  een korte cursus: een cursus met minder dan 20 lessen;
 6.  een jaarcursus: een cursus van max. 36 lessen;
 7.  het cursusjaar: loopt van 1 augustus tot en met 31 juli daaropvolgend.

De inschrijving

Artikel 2

 1. Voor alle cursussen geldt, dat er op elektronische dan wel op schriftelijke wijze moet worden ingeschreven.
 2. Communicatie met leerlingen/betalingsplichtigen over startdata, ziekte, lesuitval, facturen etc verloopt via email/mobiel (sms/what’s app). De cursist is zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van zijn contactgegevens. Hiertoe kan hij terecht op de zelfhulp-pagina ‘Mijn Ivak’.
 3. Inschrijving als leerling van het IVAK gebeurt door de leerling indien deze de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt en tevens ter zake van de lesgelden de betalingsplichtige is.
 4. Indien de leerling nog niet de leeftijd van 18 jaren heeft bereikt en/of niet zelf als betalingsplichtige kan worden aangemerkt, wordt de inschrijving verricht door:
  a. één der ouders, de verzorger of degene die de voogdij over de leerling heeft;
  b. degene die voor de leerling aanspraak heeft op kinderbijslag;
  c. degene die anderszins als betalingsplichtige kan worden aangemerkt, hieronder begrepen besturen van muziekverenigingen waarvan de leerling lid is.
 5. Peildatum voor leeftijdsbepaling voor muziekles/jaarcursussen: de eerste dag van het cursusjaar: 1 augustus. Peildatum voor korte cursussen: de aanvangsdatum van de cursus.
 6. Doelgroep:
  a. Inschrijving kan plaatsvinden door leerlingen die woonachtig zijn in het werkgebied van het IVAK.
  b. Inschrijving kan plaatsvinden door leerlingen woonachtig buiten het werkgebied van het IVAK, waarvoor de in Artikel 4.8 genoemde bepalingen omtrent de lesgelden van toepassing zijn.
 7. Inschrijving voor instrumentaal en vocaal onderwijs geldt voor leerlingen woonachtig in het werkgebied voor onbepaalde tijd, waarbij voor bepaalde tijd (maximaal 8 jaren) het gesubsidieerde tarief geldt.
  Binnen het gesubsidieerde tarief kan slechts voor één instrumentale of vocale jaarcursus worden ingeschreven.
  Nadat de maximale subsidieduur van 8 jaren is bereikt, geldt de inschrijving conform hetgeen van toepassing is op inschrijving door leerlingen woonachtig buiten het werkgebied (zie Artikel 2.7). Leerlingen die de maximale subsidieduur van 8 jaren hebben bereikt, worden hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht, uiterlijk vóór 1 maart voorafgaand aan de datum van beëindiging van het cursusjaar waarin de maximale subsidieduur afloopt en worden geïnformeerd over hetgeen per die datum van toepassing is.
 8. Voor alle cursussen dient de leerling zich per lesseizoen opnieuw in te schrijven.
 9. Een inschrijving is bindend voor de duur van de gehele cursus of, bij inschrijving na aanvang van de cursus, voor het resterende gedeelte ervan. Dit geldt voor alle cursussen.
 10. Cursisten die een jaarcursus volgen ontvangen in mei/juni via email een oproep voor herinschrijving. Zij dienen zich uiterlijk 15 juni opnieuw in te schrijven. Na deze datum vervalt het recht op voorrang van inschrijving en kan de wachtlijst worden aangesproken.
 11. Inschrijving door leerlingen voor een korte cursus geldt voor de duur van die cursus. De inschrijving moet een feit zijn minstens een week voorafgaand aan de start van de desbetreffende korte cursus. Inschrijvingen die nadien bij de administratie binnen komen, kunnen alleen nog worden geplaatst als de groepsgrootte dat toelaat en is ter beoordeling aan de directie.
 12. Het ongedaan maken van een aanmelding voor een cursus is mogelijk tot uiterlijk drie weken voor de aanvangsdatum van de cursus zoals deze vermeld staat op het elektronische inschrijvingsbericht en op de website en dient te geschieden via de zelfhulp Mijn Ivak of via de administratie.
 13. Door inschrijving verklaart de cursist zich akkoord met deze inschrijfvoorwaarden en met de gegevens zoals vermeld op de website en het elektronische inschrijvingsbericht.
 14. Het IVAK heeft het recht om:
  – een activiteit te annuleren als er te weinig belangstelling voor is;
  – de door de directie noodzakelijk geachte programmawijzigingen aan te brengen;
  – andere docenten in te zetten dan die in het cursusaanbod staan vermeld.
 15. Bij inschrijving gaat de leerling ermee akkoord dat beeldmateriaal, verkregen tijdens de activiteiten, gebruikt kan worden voor promotieactiviteiten van het IVAK, tenzij de leerling schriftelijk/per mail heeft aangegeven deze voorwaarde niet te accepteren.

Artikel 3

 1. Zodra de cursist een bevestiging ontvangt van plaatsing (elektronisch of via een mondelinge lesafspraak door de docent) voor een korte cursus of jaarcursus krijgt de inschrijving de status van een overeenkomst en ontstaat de verplichting tot betalen van het lesgeld.

Tarieven en betaling van lesgelden

Artikel 4

 1. Degene met wie de overeenkomst is aangegaan, verplicht zich voor de cursus lesgeld te betalen zoals vermeld op het elektronisch inschrijvingsbericht en op de website.
 2. Tariefswijzigingen worden ten minste 2 maanden voor datum van ingang van de lessen (1 augustus & 1 februari) vastgesteld. De tarieven worden op de website gepubliceerd.
  Reeds ingeschreven cursisten zullen schriftelijk op de hoogte worden gesteld van de wijziging van de lesgeldtarieven.
 3. Voor leerlingen die een instrumentale of vocale jaarcursus volgen, geldt voor deelname aan een ensemble een korting van 25% op het reguliere tarief (zie actuele overzicht lesgeldtarieven).
 4. Toeslagen
  a. Leerlingen die niet woonachtig zijn in het werkgebied, betalen het ongesubsidieerde tarief voor de individuele en kleine groepslessen instrumentale en vocale cursussen.
  b. Voor leerlingen die niet woonachtig zijn in het werkgebied, maar als lid staan ingeschreven bij een muziekvereniging, gevestigd in het werkgebied en die aangemerkt is als betalingsplichtige, geldt dat zij ingeschreven mogen staan voor de instrumentale harfa-cursussen. Het gesubsidieerde harfa-tarief is van toepassing.
  c. Voor leerlingen van muziekverenigingen die buiten het werkgebied zijn gevestigd, is artikel A van toepassing.
  d. Voor leerlingen die woonachtig zijn in het werkgebied, maar ingeschreven staan bij een muziekvereniging buiten het werkgebied, geldt dat zij als instrumentale, niet harfa-leerling worden ingeschreven. Inschrijving dient te geschieden door de leerlingen zelf. De Artikelen bij inschrijving door leerlingen woonachtig in het werkgebied zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5

 1. Het lesgeld wordt geheven in een of twee termijnen middels een gedagtekende factuur, waarop het verschuldigde lesgeldbedrag staat vermeld. Indien de betalingsplichtige een doorlopende machtiging
  afgeeft kan het lesgeld ook via automatisch incasso wordt geind in maandelijkse termijnen.
 2. Lesgelden kan worden voldaan:
  – via overmaking van het lesgeldbedrag in het op de factuur vermelde aantal betalingstermijnen naar het bankrekeningnummer van het IVAK;
  – via automatisch incasso in het bij aanmelding gekozen aantal betalingstermijnen;
  – via contante betaling van het lesgeldbedrag.
 3. Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
 4. Indien na het verzenden van de herinnering de betaling van het verschuldigde geld uitblijft, dan worden buitengerechtelijke maatregelen ter incasso getroffen. Blijft alsdan nog de betaling uit, dan wordt de vordering uit handen gegeven voor gerechtelijke invordering. Bij incasso in en buiten rechte zullen de kosten op de betalingsplichtige worden verhaald.
 5. Betalingsachterstand:
  a. bij jaarcursussen kan de leerling de toegang tot de lessen worden ontzegd. Voordat de directie daartoe opdracht aan de docent geeft, zal de leerling dan wel de betalingsplichtige schriftelijk over de maatregel van de ontzegging worden geïnformeerd. Zodra het verschuldigde bedrag is voldaan, binnen de door het IVAK gestelde termijn, kan de leerling weer aan lessen deelnemen.
  b. bij korte cursussen kan de leerling van deelname, na schriftelijke inschrijving voor een volgende korte cursus of jaarcursus van deelname worden uitgesloten. De leerling dan wel de betalingsplichtige zal hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Zodra het verschuldigde bedrag is voldaan, binnen de door het IVAK gestelde termijn, kan de leerling alsnog geplaatst worden dan wel is deelname aan de lessen weer mogelijk.
 6. Het IVAK verleent geen korting aan hen voor wie het betalen van het lesgeld een probleem is. Hiervoor dient de betalingsplichtige zich te wenden tot het minimafonds in de gemeente waar hij of zijn woont.
 7. Een verzoek om af te mogen wijken van de geldende betalingsregeling dient schriftelijk en met redenen omkleed bij de directie te worden ingediend.

Artikel 6

 1. Indien een leerling in de loop van het cursusjaar wordt toegelaten, is lesgeld verschuldigd over het werkelijk gevolgde of te volgen aantal lessen in dat cursusjaar.
 2. Indien de overeenkomst in de loop van het cursusjaar wordt beëindigd op grond van de bepalingen in artikel 9.1 en 9.3, wordt het lesgeld berekend over het werkelijk gevolgde aantal lessen.
 3. Door leerlingen verzuimde lessen worden niet ingehaald.
 4. Tussentijdse afmelding leidt niet tot het vervallen of verminderen van de verplichting tot het betalen van het cursusgeld
 5. Restitutie van (een gedeelte van) het cursusgeld is slechts mogelijk in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij verhuizing naar een andere gemeente, langdurige ziekte (4 weken of langer) van docent of cursist.
 6. Om voor (gedeeltelijke) restitutie van het betaalde cursusgeld in aanmerking te komen, dient schriftelijk een gemotiveerd en gedocumenteerd (doktersverklaring) verzoek ingediend te worden bij de directie van IVAK. Een dergelijk verzoek dient uiterlijk één maand na het ontstaan van de situatie, waardoor korting wordt verzocht, te worden ingediend.
 7. Indien door ziekte van een docent in een cursusjaar meer dan vier lessen vervallen, wordt de cursist met ingang van de vijfde uitgevallen les teruggaaf van lesgeld verleend. In andere gevallen worden de uitgevallen lessen ingehaald.
 8. Bij korte cursussen worden uitgevallen lessen ingehaald. Restitutie van lesgeld is bij korte cursussen niet mogelijk.
 9. De in artikel 6.5 en 6.6 genoemde teruggaaf vindt plaats na afloop van het cursusjaar.

Artikel 7

 1. Instrumenten, leermiddelen, materialen en balletkleding zijn voor rekening van de leerling dan wel de betalingsplichtige en worden aangeschaft in overleg met de docent.
 2. Buitengewone kosten worden doorberekend.

Toewijzing van de lesplaats

Artikel 8

 1. Voor de klassikaal gegeven lessen, te weten AMV, diverse (korte) cursussen, Theater, Dans en ensemblespel geldt, dat de leerling wordt geplaatst in lesgroepen met een minimum deelnemersaantal.
  Bij sterke terugloop van deelnemers tijdens een cursus kan de cursus gestopt worden. Cursusgeld wordt dan naar verhouding verminderd. Bij onvoldoende deelname kan eventueel de lestijd worden verminderd. In dit geval blijft de hoogte van het lesgeld ongewijzigd.
 2. Er wordt zoveel mogelijk op locatie lesgegeven. Voor klassikale lessen geldt een door de directie te bepalen minimum deelnemersaantal.
 3. Plaatsing:
  a. gebeurt in volgorde van inschrijving en onder voorbehoud van beschikbaarheid van subsidie en plaatsingsmogelijkheden;
  b. AMV-leerlingen hebben voorrang bij plaatsing voor instrumentale en vocale lessoorten;
  c. tussentijdse plaatsing is alleen mogelijk onder voorbehoud van beschikbaarheid van subsidie en plaatsingsmogelijkheden.

Beëindiging van de overeenkomst

Artikel 9

 1. Een jaarcursus (36 lessen) kan tussentijds worden opgezegd: voor 31 december van het lopende jaar, met ingang van 1 februari. De afmelding dient uiterlijk 31 december via website/email in bezit van de administratie te zijn.
 2. De cursusinschrijving wordt niet automatisch verlengd. Voor alle cursussen, dus ook jaarcursussen en muzieklessen, geldt dat men zich ieder seizoen opnieuw dient in te schrijven.
 3. Tussentijdse uitschrijving wat betreft korte cursussen is niet mogelijk.
 4. Tussentijdse uitschrijving bij verhuizing buiten de woongemeente geschiedt op de eerste van de maand, volgend op die van de verhuizing. Zie ook artikel 6.5.
 5.  Als er geen geschikte lestijd gevonden kan worden vervalt de inschrijving.
 6. Vervanging van een docent door een andere docent, ongeacht om welke reden dan ook, kan geen grondslag voor beëindiging van de overeenkomst zijn.

Lesverzuim en lesvoortgang

Artikel 10

 1. Indien een leerling voor een les is verhinderd, dient dit bij voorkeur elektronisch (via website of via email) doorgegeven te worden aan de administratie.
 2. Bij ziekte van een docent worden de leerlingen dan wel de ouders/verzorgers hiervan per e-mail/mobiel op de hoogte gebracht.
  De leerlingen dan wel de ouders/verzorgers dienen er zelf zorg voor te dragen dat IVAK over de correcte communicatiegegevens beschikt. Hiervoor is de zelfhulp-pagina Mijn IVAK beschikbaar.
  Ziektemeldingen worden tevens op de website van IVAK worden vermeld.
 3. Leerlingen individuele instrumentale en vocale les ontvangen eenmaal per cursusjaar een rapport waarin de vorderingen staan vermeld. Ouders/verzorgers van leerlingen jonger dan 18 jaar worden tenminste eenmaal per cursusjaar in de gelegenheid gesteld met de docent de inhoud van de lessen en de vorderingen van de leerling te bespreken.
 4. Voor ouders/verzorgers en andere familieleden van leerlingen instrumentale en vocale cursussen, dans- en theatercursussen, jonger dan 18 jaar, worden tenminste eenmaal per cursusjaar kijklessen georganiseerd.

Slotbepalingen

Artikel 11

 1. Het IVAK behoudt zich het recht voor om in gevallen van wanprestatie, dan wel wangedrag, de leerling met onmiddellijke ingang de toegang tot de lessen te ontzeggen. De leerling, of diens betalingsplichtige (zie artikel 2 lid 3), zullen hiervan schriftelijk door de directie op de hoogte worden gebracht.
 2. Het IVAK aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten, die de leerlingen maken als gevolg van letsel, ongeval, diefstal of vernieling tijdens hun verblijf op een leslocatie van het IVAK.
  Uitzonderingen vormen de gevallen waarin wettelijke aansprakelijkheid van het IVAK wordt vastgesteld.
 3. In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist de directie en/of het Algemeen Bestuur.

Artikel 12

 1. Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 20 juni 2016, ter vervanging van de “Algemene Bepalingen van het IVAK”, die tot aan voornoemde datum hebben gegolden.

Aldus vastgesteld op 20 juni 2016.

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling IVAK de Cultuurfabriek,

De voorzitter H. Ronde
De secretaris a.i. T.Dijk

 • Agenda

 • Aanmelden Nieuwsbrief

  U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.
 • De Toon Zetten

  Ivak is lid van vereniging De Toon Zetten.