Cultuuronderwijs

IVAK – Centrum voor Kunst en Cultuur biedt cultuuronderwijs aan op scholen in de regio Delfzijl, Appingedam en Loppersum: zowel binnen- als buitenschools als in de wijk of het dorp.

Naast advies en ondersteuning bij de ontwikkeling van cultuureducatiebeleid begeleidt de afdeling de scholen bij de uitvoering hiervan d.m.v. een cultuuraanbod dat goed aansluit bij de wensen van de school. De afdeling is ook actief in brede scholen en kindcentra. In nauwe samenwerking met het onderwijs, kinderopvang, zorg, welzijn en sport is de afdeling betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van brede arrangementen: van peuterprogramma tot cultuurparticipatieproject in de buurt.

Cultuuronderwijs op School

Kennisversterking van het schoolteam en structurele inbedding van cultuureducatie in het schoolcurriculum staat voorop. Het consulententeam ondersteunt de scholen bij de uitvoering van cultuuronderwijs op school met een jaarlijks programma van activiteiten op het gebied van alle kunstdisciplines, cultureel erfgoed en media. In dit programma worden o.a. via coproducties en samenwerkingsprojecten verbindingen gelegd naar zowel het educatieve aanbod van partners uit het culturele veld als de georganiseerde amateurkunst. Meerjarige samenwerking, de eigen omgeving, de continuïteit en de kwaliteit van cultuureducatie zijn daarin de centrale thema’s.

 

Netwerken

Netwerken blijven de vruchtbare basis voor cultuureducatie. Een goede infrastructuur in en om de school is een voorwaarde om cultuureducatie echt op school te verankeren. Het IVAK coördineert en onderhoudt netwerken om de samenwerking tussen scholen onderling en tussen scholen en culturele instellingen te stimuleren.

Minstens 1 keer per jaar organiseert het IVAK en bijeenkomst voor scholen, (culturele) instellingen en gemeenteambtenaren (Onderwijs en Cultuur) met als speerpunt het programma cultuuronderwijs op de scholen.

Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 2013-2017

In het kader van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit stelt het Fonds voor Cultuurparticipatie €365.000 beschikbaar voor cultuureducatie op scholen in Groningen.

Voor de schooljaren 2015/2016 en 2016/2017 is K&C de penvoerder van CMK Groningen. Scholen kunnen bij CMK Groningen geld aanvragen voor het bestendigen, uitbreiden en verankeren van hun cultuuronderwijs. Meer informatie hierover op de website: www.cmkgroningen.nl

  • Agenda

  • Nieuwsbrief

    U kunt zich hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.